Socrates Lab

Welcome to the Socrates Lab! We are a small research team directed by Dr. Cheng-Jun Wang. We are affiliated with the Computational Communication Collaboratory, School of Journalism and Communication, Nanjing University.

Directer

Cheng-Jun Wang https://chengjun.github.io/

Current Members

 • Gongjing Lu (2019)
 • Linyan Lu (2019)
 • Yuanyuan Li (2019)
 • Yaotian Zhang (2020)
 • Zepeng Gou (2020)
 • Yuduan Li (2020)
 • Yue Dong (2020)
 • Yifan Yan (2020)
 • Yu Zhou (2020)
 • Xinya Jiang (2021) https://alexandrajiang.github.io/
 • Yixiao Sun (2022)
 • Yunjie Fei (2022)

Graduates

image